مشخصات، توضیحات

نام: انجمن بناهای مقدس جدید
مقر: وین

c/o Prof. Erwin Fröhlich
Wallnerstraße 26, 3032 Eichgraben
Pays: Autriche
ZVR: 942120695

اشخصاص مسئول برای محتویات صفحه:

Mag. Prinz Gundakar von und zu Liechtenstein
Weihbischof Dr. Andreas Laun

© 2010 Verein Moderner Sakralbau

در محتویات این صفحه توجه و دقت فراوان شده است. برای صحیح و کامل بودن متن تضمینی قبول نمی گردد. اما کارگر صفحه، مسئول محتوای صفحه های موجود می باشد. بدلیل عدم نفوذ بروی صفحه های رده سوم، مسئولیتی نیز در قبال آنها قبول نمی گردد.

Concept and screen design: funkelblau Werbeagentur GmbH
Technical implementation: OmanBros.com Internetdienstleistungen GmbH