کمکهای مالی

شما می تواید برای تکمیل شدن، بنای یادبودی که تعلیمی مسیحی را ارائه می دهد، ما را یاری دهید. بوسیله کمکهای مالی شما، موزائیکهای که این بنای یادبود بی نظیر در اتریش را تکمیل می سازد، خریداری می شوند. کمکهای مالی شما، در نهایت، برای بنای این بنای یادبود بکار برده می شود.

چنانکه مایل باشید می توانید اسم خود را در لیست هدیه کنندگان، ثبت کنید.


Bank: Erste Bank der österr. Sparkassen AG
Kontowortlaut: Verein Moderner Sakralbau
Bankleitzahl: 20111
Konto: 00000477885
IBAN: AT11 2011 1000 0047 7885
BIG: GIBAATWWکمکهای مالی دائمی

طرفداران عزیز فرهنگ و هنر
مطمئنا ً می توانید تصور کنید که ما بهتر می توانیم پروژه های خود را برنامه ریزی کنیم، وقتی دقیقا ً بدانیم که سالانه چه مقدار کمک های مالی دریافت می کنیم. انجمن بناهای مقدس جدید، سازمانی مستقل است که هزینه های خود را بوسیله هدایای مالی، تأمین می سازد. به این دلیل هدایای مالی دائمی شما، برای بنای این آثار هنری مذهبی، حیاتی و ضروری است تا ما بتوانیم پروژه های بعدی در بناهای مقدس را طرح ریزی کنیم. تمامی افراد مسئول در انجمن، بصورت رایگان کار می کنند، کمکهای مالی شما فقط برای پیاده کردن طرح های مورد نظر بکار برده می شوند.

از کمکهای شما بسیار سپاسگزاریم