بشارت

معنی و مفهوم این بنای یادبود
محل زندگی انسانها، نباید فقط به محلی برای راه انداختن کار، محدود گردد. اگر مایل به انسانی تر کردن محل زندگی هستیم، باید به زیبایی و امور معنوی آن نیز توجه کنیم.
ایده بنای یادبودی در رابطه با آزادی وجدان و دین، بروی این افکار نهفته است: مکانی که انسان در آن، به تفکر و تعمق وادار شود.

حقیقت
انسان، همواره در جستوجوی حقیقت است. بخصوص او مشتاق پی بردن به حقیقت معنی و مفهوم زندگی ست. وجدانش او را موظف می سازد تا بدنبال حقیقت گردد، آن را حفظ کند و بر اساس آن زندگی کند.

آزادی
اما او زمانی می تواند به بهترین وجه به این وظیفه خود عمل کند که در مقابل محیط زیستش آزاد و رها باشد: او باید در پی حقیقت باشد اما در کمال آزادی.

ارزش آدمی
پایه و اساس حق آزادی، در ارزش و بهای آدمی نهفته است. ارزش و بهایی که غیر قابل خذف است، و بستگی به دیگر صفات و مشخصات انسانی ندارد.

حق بشر، برای آزادی در وجدان و دین
واضح ترین جمله بندی برای حق بشر برای آزادی در وجدان و دین را مدیون پدران دومین نشست بزرگان واتیکان (دومین کنسیل واتیکان) هستیم. بندرت یک متن کلیسایی توانسته است همانند این متن، چنین وجه بین المللی بخود بگیرد. بدین ترتیب این بنای یادبود با شرایط زمانی ما تطبیق دارد و به آینده نیز اشاره می کند.

تأئید جهانی این حق اساسی و مهم بشری، هر گونه نژاد پرستی، جنگهای مذهبی، و آزار و جفای افرادی که عقیده و نظر دیگری دارند را رد می کند.