تصویر " اپی فانی " (ظهور خداوند) کار فیلیپ لژیون
تمامی قومها می آیند تا خداوند انسان شده را بپرستند

بنای یادبود آزادی وجدان و دین بعنوان پایه و اساس آزادی

رادیو تلسکوپ، پارابلی است که تصویر " اپی فانی " را نمایان می کند، این تصویر از سرامیکهایی که بوسیله اشعه لیزر تراشیده شده اند، تشکیل شده است.

تصویر " اپی فانی " بروی سطحی نیم دایره ای ترسیم شده است. بروی جدار خارجی آن، متن های اساسی ادیان، حکاکی شده است. سطح پارابلی تصویر، ساعتی خورشیدی ست. در وسط آن، یک عقربه ای سایه ای از جنس استیل قرار دارد، که سایه آن بروی تصویر حرکت می کند. بوسیله دریچه ای بروی عقربه، در ساعت مشخصی از روز، نور بروی تصویر می تابد و قسمت مشخصی از آن را روشن می سازد.